توصیه شده تراکم دوغاب برای فرز توپ

تراکم دوغاب برای فرز توپ رابطه

گرفتن تراکم دوغاب برای فرز توپ قیمت